Privaatsuspoliitika

Baltic Skobasteel OÜ

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Skobasteel Baltic OÜ

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Skobasteel Baltic OÜ (Vesse tn 4, Tallinn, Harjumaa 11415, reg kood: 14115008) (edaspidi Plekk24).

 

Millest privaatsusteade räägib?
Privaatsusteade
• selgitab, mida me teeme teie isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
• selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid;
• aitab teil aru saada, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on teie õigused oma isikuandmetega seoses.
Teie isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed. Privaatsusteatest saab infot ja juhiseid, kui te kasutate meie teenuseid või külastate meie veebilehti.
Meie teenuseid võib kasutada lepingulise kliendina, teie ja Plekk24 vahel sõlmitud lepingu alusel või lihtsalt külastades meie kodulehti ilma, et selleks oleks vajalik meievahelise lepingu olemasolu.
Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda teie lepingu sõlmimisel. Privaatsusteade on teile infot edastav dokument ja ei ole osa teiega sõlmitavast lepingust ega Plekk24 üldtingimustest. 

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Plekk24 töötleb?
Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame teie isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale viite alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Plekk24-sse jõuavad.
Põhiandmed
Põhiandmete hulka kuuluvad näiteks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info, vanus, aadress, e-posti aadress, tellitud teenuste info (nt teenuse koosseis, lisateenused, parameetrid, teenuse aadress, kasutatavad) ja sellega seotud staatiline IP-aadress, domeeninimi või seadme seerianumber, arveldusinfo (nt arve aadress, arveldusaadress jms), jne.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt endalt ja läbi teie poolt teenuste kasutamise. Samuti saame teatud põhiandmeid riiklikest registritest (nt. äriregister).
Sideandmed
Sideandmeteks on üksikasjad elektroonilise side teenuste (nt interneti-, mobiilside-, telefoni- ja muude sideteenuste) kohta, mis on seotud side edastamisega sidevõrgus ning samuti ka sellega seotud arveldamiseks. Sideandmete hulka kuuluvad ka sideteenuste kasutamise asukohaandmed.
Andmete kogumise allikad: saame andmed läbi teie poolt teenuste kasutamise.
Sõnumisisu
Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu.
Kui te pöördute samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks teiega on Plekk24.
Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul, kui need annakse meile oma pöördumisel. 

Kuidas me teie isikuandmeid kogume?
Pakume teile kasutamiseks väga erinevaid teenuseid (nt katuse- ja plekitööd ja muud teenused). Kogutav isikuandmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid teenuseid te kasutate, milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses andmeid meile sellel otstarbel edastatakse (nt teenuse tellimisel) ning milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annakse. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.
Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:
• saame teie andmeid teenuse tellimisel, kliendiks, uudiskirja tellimisel, meile infopäringu või pretensiooni tegemisel ja muudes sarnastes olukordades;
• andmed tekivad teie poolt meie teenuste kasutamisel (nt sideteenuste kasutamisel tekivad sideandmed, veebilehest taotluse sooritades tekivad e-posti andmed jne);
• saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest (nt avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 

Millistel alustel ja eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?
Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Oleme jaganud kõik eesmärgid, millistel me teie isikuandeid töötleme.
Näited
• Üldine turundustegevus – Põhiandmed 
• Otseturundus (e-kirjad, SMS, MMS jm) – Põhiandmed 
• Kliendi sideandmete põhine turundusanalüüs – Põhiandmed
• Kliendi tellimuste haldamine – Põhiandmed 
• Arveldus (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) – Põhiandmed Arvete edastamine,
• Tarkvara hooldus või tugi.

Küpsiste kasutamisest meie e-keskkondades
Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad Plekk24 veebilehed „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eelnevalt nimetatud alusega ehk vajame neid nii seadusest tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi, personaalsema ja mugavama teenuse pakkumise kui ka teie nõusolekul turundamise eesmärgil.
Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.
Küpsised võivad olla teie valikul brauseri seadetes keelatud. Tea, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehe sirvimist või vähendada teatavate veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu.
Tavapäraselt kasutame küpsistega kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:
Kasutusanalüüs: Kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie e-keskkondade ja elektrooniliste teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust.
Turunduse suunamine: Küpsiste abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi.
Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Meie veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. 

Kas on isikuid, kes võivad lisaks Plekk24-le töödelda teie isikuandmeid?
Meie heaks töötavad koostööpartnerid, kes töötlevad teie andmeid Plekk24 nimel. Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsusteate kohaselt.
Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkondi. 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Me säilitame teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.
Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel koos näidetega meie isikuandmete säilituspõhimõtete kohta.
Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse eeldusel, et ei esine seda välistavaid tunnuseid (näiteks teatud juhtudel on selleks võlgnevus)
Näited
Koheselt pärast andmete töötlemist 
• Sõnumisisu side edastamisel – 6 kuu möödudes – Potentsiaalsed kliendid, kes on soovinud näiteks hinnapakkumisi või infot tehnilise võimaluse olemasolu kohta, kuid ei ole kliendiks hakanud
1,5 aasta möödudes 
• Kliendiga seotud sündmused (nõustamine, üldised pakkumised) 

Kuidas me tagame teie andmete turvalist töötlemist?
Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude kaitset.